مینای دندان یکی از سخت ترین بافت هاست، اما فنا ناپذیر نیست. مینا هیچ سلول زنده ای ندارد و اگر متحمل آسیب شود قادر به ترمیم خود نیست. به عبارت دیگر مینای دندان برخلاف دیگر اجزای بدن انسان، که میتوانند خودشان را ترمیم کنند، وقتی از بین رفت برای همیشه از بین میرود. برای اطلاعات بیشتر در مورد جلوگیری از فرسوده