با مراقبت از دندان ها و لثه ها، به صورت مناسب و درست، آنها میتوانند در طول زندگی سالم بمانند. هرچه دندان ها و لثه های شما سالم تر باشند خطر کمتری برای پوسیدگی دندان و بیماری لثه خواهید داشت. چطور باید از دندان ها و لثه های خود مراقبت کنم؟ مراقبت از دندان ها و لثه ها پنج قدم اولیه